Zarządzenie Burmistrza nr 961/341/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok