Zarządzenie Burmistrza nr 840/220/12 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2012 rok