Zarządzenie Burmistrza nr 790/180/12 w sprawie formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.