Zarządzenie Burmistrza nr 414/351/11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 r.