Zarządzenie Burmistrza nr 295 / 232 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2011 rok