Zarządzenie Burmistrza nr 285 / 222 / 11 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r.