Zarządzenie Burmistrza nr 283 / 220 / 11 w sprawiezmian w planie dochodów i wydatków m.Mikołów na 2011 r.