RADA MIEJSKA                                                                       

   MIKOŁOWA                                                                                                      

        Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej, zwołuje na dzień 18 lutego 2014 r. na godz. 1700  XXXVIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności Sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z Sesji XXXVII/2013.
5. Interpelacje Radnych.
6. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
7. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady za 2013 rok.
8. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych Rady na 2014 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 1 - 1a);
- zmiany załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXVII/909/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2014 (druk nr 2);
- zmian w budżecie na 2014 rok (druki od nr 3 - 3Ł);
- przyznania dotacji z budżetu gminy dla Ochotniczych Straży Pożarnych (druki od nr 4 - 4b);
- zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druk nr 5); 
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (druki nr 6 - 6a);
- przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025 (druk nr 7);  
- ustalenia stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Mikołów (druk nr 8);
- przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonych w Mikołowie (druki nr 9 - 9a);
- ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr LI/790/2006 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 października 2006 roku w sprawie opłaty targowej (druk nr 10);
- rozwiązania Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 2 w Mikołowie ul. Zamkowa 1 (druk nr 11);
- zamiaru likwidacji Przedszkola nr 7 w Mikołowie ul. Zamkowa 2 (druk nr 12); 

10. Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, w tym przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2014 rok.
11. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
12. Wolne głosy i wnioski.

Zgodnie z art. 25 pkt 3 cytowanej ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.                                                                                                       

                                      PRZEWODNICZĄCY
                        RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

                                       TADEUSZ  SOCHA