RAMOWY PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA NA 2014 ROK 

SESJA

 

TEMATYKA

 KOMISJA WIODĄCA

UWAGI

 

18.02.2014

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji stałych za 2013 rok.

2. Zatwierdzenie planów pracy Komisji stałych RM   na 2014 rok.

Ustawa o samorządzie gminnym art. 21 pkt 3,

Statut Gminy Mikołów § 15 oraz § 41 pkt 3 i 6 Regulaminu Rady Miejskiej

 

11.03.2014

 

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście.

 

Komisja Nr 1 ds. Samorządu

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

 

08.04.2014

 

1. Przyjecie raportów z wykonania gminnych programów: Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  Przeciwdziałania Narkomanii za 2013 rok.

2. Omówienie działalności szkól i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Mikołów.

 

Komisja Nr 2 ds. Budżetu

 

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

27.05.2014

Przyjęcie sprawozdań:

1) z realizacji Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami za rok 2013;

2) oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2013.

3) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2013.

 

Komisja Nr 6 ds. Społecznych

 

24.06.2014

 

1. Ocena wykonania budżetu miasta i sprawozdania  finansowego za 2013 rok.

2. Absolutorium dla Burmistrza Mikołowa.

Komisja Rewizyjna

Komisje stałe Rady Miejskiej

 

LIPIEC

PRZERWA

---

 

02.09.2014

1. Przyjęcie sprawozdań z działalności instytucji kultury za 2013 rok.

Komisja Nr 7 ds. Kultury, Sportu, Informacji i Promocji

 

30.09.2014

1. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury za I półrocze 2014 roku.

Komisja Rewizyjna

Komisje stałe Rady Miejskiej

 

28.10.2014

1. Podsumowanie wykonania inwestycji w kadencji 2010 -0 2014

2. Sprawozdania z działalności Komisji i Rady  w kadencji 2010 - 2014

Komisja Nr 3 ds. Gospodarki Miejskiej

Komisje Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej