Uchwała RIO nr 4100/V/60/2014 z dnia 07.04.2014 w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Mikołowa sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 rok.