Deklaracja podatkowa DL-1 i Informacja podatkowa IL-1 on-line

Kliknij, aby przygotować i złożyć swoją deklarację DL-1 lub informację IL-1 na podatek rolny on-line.


Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych
Rynek 16, parter, pokój nr 1, 59
tel.: 32 32 48 434, 32 32 48 435, 32 32 48 436, 32 32 48 437, 32 32 48 440, 32 32 48 441, 32 32 48 568

e-mail: podatek@mikolow.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7:00 do 17:00
od wtorku do czwartku od 7:30  do 15:30
piątek od 7:30  do 14:00

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym
 2. Ustawa z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa

Złożenie „Informacji o lasach” lub „Deklaracji na podatek leśny”

 1. Obowiązek złożenia „Informacji o lasach” lub „Deklaracji na podatek leśny” ciąży na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, które są:
 • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami lasów,
 • użytkownikami wieczystymi lasów,
 • posiadaczami lasów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 1. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Zwolnione z podatku są lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat, lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków, użytki ekologiczne.
 2. Osoby fizyczne zobowiązane są złożyć „Informację o lasach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „Deklarację na podatek leśny” na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. W przypadku zaistnienia zmian korygują deklarację w terminie 14 dni od dnia ich zaistnienia.

Termin powstania obowiązku podatkowego

 1. Od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
 2. Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi „Informację o lasach” w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian.
 3. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, mają obowiązek złożyć „Deklarację na podatek leśny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności.

Termin płatności

 1. W przypadku osób fizycznych podatek leśny na dany rok ustala decyzja Burmistrza Mikołowa. Wymiaru podatku dokonuje się na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika informacji podatkowej oraz zebranego materiału dowodowego. Podatek płatny jest w ratach proporcjonalnych, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
 2. W przypadku pozostałych podmiotów podatek leśny płatny jest na podstawie złożonej przez te podmioty deklaracji podatkowej, w ratach proporcjonalnych, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
 3. W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie pierwszej raty.
 4. Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu (za wyjątkiem osób zobowiązanych posiadać rachunek bankowy) lub na rachunek budżetu miasta w Mikołowskim Banku Spółdzielczym nadany indywidualnie każdemu podatnikowi lub nr 87 8436 0003 0000 0000 0071 0325.

Stawki podatku leśnego

Stawki podatku leśnego w 2023 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 35,5498 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 71,0996 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 r. (M.P. 2022 poz. 996)

Stawki podatku leśnego w 2022 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 23,3486 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 46,6972 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2021 r. (M.P. 2021 poz. 950)

Stawki podatku leśnego w 2021 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,6524 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 43,3048 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. (M.P. 2020 poz. 983)

Stawki podatku leśnego w 2020 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,3664 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 42,7328 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 1018)

Stawki podatku leśnego w 2019 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,1178 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 42,2356 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. (M.P. z 2018 r. poz. 1005) 

Stawki podatku leśnego w 2018 roku

 • za 1 ha lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych - 21,6766 zł
 • za 1 ha lasu pozostałego - 43,3532 zł

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963) 

Wymagane dokumenty

 1. W przypadku osób fizycznych - „Informacja o lasach” 
 2. W przypadku pozostałych podmiotów - „Deklaracja na podatek leśny” .

Sposób załatwienia sprawy

 1. W przypadku osób fizycznych:
 • Przyjęcie od podatnika „Informacji o lasach.
 • Określenie wymiaru podatku na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, złożonej przez podatnika „Informacji o lasachoraz zgromadzonego materiału dowodowego.
 • Ustalenie wysokości podatku leśnego na dany rok decyzją Burmistrza Mikołowa.
 1. W przypadku pozostałych podmiotów:
 • Przyjęcie od podatnika „Deklaracji na podatek leśny”.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie powinno zawierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.