WYKAZ I WYNIKI KONTROLI
PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁÓW
W ROKU 2015

 L.p.

 Podmiot kontrolujący

 Temat (przedmiot) kontroli

 

1.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Kontrola prawidłowości wykonywania przez strażników miejskich czynności służbowych w ramach realizacji przez nich wybranych uprawnień ustawowych oraz poprawność prowadzenia ewidencji wyników działań Straży Miejskiej w wybranym zakresie.

 

2.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przekazanych Gminie Mikołów na realizację projektu pn. „Poprawa jakości powietrza atmosferycznego w mieście Mikołów – modernizacja kotłowni Grażyński”.

 

3.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach

Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Miasta Mikołów za okres od 01.01.2011 r. do 12.05.2015 r.

 

4.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości realizacji projektu pn. „Uniwersytet Młodych Odkrywców” w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

 

5.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Kontrola prawidłowości wykorzystania środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 przekazanych Gminie Mikołów na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie (GIS)”.

 

6.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska          w Katowicach

Kontrola w zakresie wypełniania przez Gminę Mikołów obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

 

7.

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego          w Katowicach

Kontrola prawidłowości wydawania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób (TAXI) oraz zezwoleń na wykonywanie krajowych przewozów regularnych i krajowych przewozów regularnych specjalnych.