UCHWAŁA NR XV/369/2015 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Mikołowa – Bujaków przy ul. Hutniczej

Stwierdzenie nieważności uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego nr IFIII.4131.1.8.2016