Uchwała nr VII/91/2015 z dnia 31.03.2015 w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Osłonowego

Traci moc Uchwałą nr IX/174/2015 z dnia 26.05.2015 w sprawie Lokalnego Programu Osłonowego