Uchwała nr VIII/150/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Stwierdzono nieważność Uchwały w części - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego Nr IFIII.4131.1.32.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.