Uchwała nr VIII/152/2015 z dnia 28.04.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa

Stwierdzono nieważność Uchwały w części - Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Śląskiego NR IFIII.4131.1.34.2015 z dnia 8 czerwca 2015 r.