Przewodniczący: Józef Kurtycz

Radni: Piotr Jurosz
Józef Kurtycz
Piotr Stencel
Krystyna Świerkot
Krzysztof Rogalski

Zadania Komisji nr 9 - Statutowej:

  • opiniowania zmian w statutach i regulaminach,
  • rozpatrywania skarg na Burmistrza i kierowników jednostek i zakładów budżetowych.