Przewodniczący: Piotr Jurosz

 Radni: Stanisława Hajduk-Bies
Piotr Jurosz
Piotr Stencel
Eugeniusz Wycisło
Jan Wycisło

Zadania Komisji nr 4 ds. Rozwoju Miasta:

  • opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego miasta,
  • opiniowanie podstawowych zasad związanych z długofalowym rozwojem infrastruktury makroekonomii miejskiej,
  • opiniowanie wniosków koncesyjnych dotyczących eksploatacji złóż i kopalin,
  • opiniowanie uchwał dotyczących gospodarowania mieniem gminnym (sprzedaż, dzierżawa, zakup, najem itp.).