RADA MIEJSKA                                                 Mikołów, dnia 13.09.2021 r.
MIKOŁOWA


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 21.09.2021 r. na godz. 1630 XLVI Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLV/45/2021.

4. Tematy wiodące:

a) pomoc społeczna,

b) przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Mikołowa za I półrocze 2021 r.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) uchylenia załącznika Nr 2  Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021 i wprowadzenia skorygowanego załącznika Nr 2 Uchwały Nr XLV/412/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 24 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2021;

b) zmian w budżecie na 2021 rok;

c) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2033;

d) zmiany uchwały II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;

e) zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu jednostce organizacyjnej o nazwie „Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”;

f) zaliczenia dróg do kategorii publicznych dróg gminnych oraz określenia przebiegu tych dróg;

g) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek;

h) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Wiosennej w Mikołowie;

i) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Rybnickiej w Mikołowie.

6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.

7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.

10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – SłomskaZgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.