Piotr Bańczyk

tel.: 690 468 243
e-mail: 
piotr.banczyk@mikolow.eu

Do zakresu działania Głównego Specjalisty ds. Przedsiębiorców w szczególności należy:

 1. Podejmowanie działań stymulujących aktywność gospodarczą Miasta oraz popularyzujących i promujących Mikołów jako dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
 2. Bezpośrednie wspieranie obsługi i świadczenie pomocy dla inwestorów chcących lokować swoje inwestycje w Mikołowie oraz kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą, a w szczególności:

        a) w zakresie promocji inwestycji:

 • podejmowanie działań z zakresu public relations w celu efektywniejszego pozyskiwania inwestorów,
 • zapewnienie komunikacji ze społeczeństwem w zakresie zamierzeń inwestycyjnych Miasta,
 • kreowanie w mediach wizerunku Mikołowa jako miasta przyjaznego inwestorom,
 • przygotowywanie i koordynowanie imprez promocyjnych informujących o potencjale gospodarczym Miasta,
 • prezentowanie ofert oraz walorów inwestycyjnych Miasta i podmiotów z nim współpracujących w szczególności w krajowych i zagranicznych mediach informacyjnych oraz na targach, konferencjach i sympozjach,
 • współpraca z branżą B+R (badanie i rozwój);

        b) w zakresie obsługi inwestorów:

 • współpraca z inwestorami oraz potencjalnymi inwestorami,
 • sprawowanie opieki nad inwestorami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez inwestorów innymi podmiotami,
 • organizacja pracy Mikołowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań i raportów dotyczących pozyskiwania inwestorów;

        c) w zakresie obsługi przedsiębiorców:

 • współpraca z mikołowskimi przedsiębiorcami oraz potencjalnymi przedsiębiorcami,
 • sprawowanie opieki nad przedsiębiorcami w zakresie ich kontaktów z Urzędem, innymi instytucjami miejskimi oraz wskazanymi przez przedsiębiorców innymi podmiotami,
 • organizacja pracy Mikołowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
 • podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska przedsiębiorców
  w Mikołowie,
 • pomoc przedsiębiorcom w aplikowaniu o środki unijne;

        d) w zakresie przygotowywania ofert inwestycyjnych:

 • sporządzanie i aktualizacja miejskiej oferty inwestycyjnej,
 • inicjowanie i sporządzanie wraz z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wspólnych ofert inwestycyjnych.