Mikołów, dnia 15.06.2021 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) przewodnicząca Rady Miejskiej Mikołowa zwołuje na 22.06.2021 r. na godz. 1600 XLIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa, w budynku przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wręczenie przez Burmistrza Mikołowa, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odznaczeń państwowych zasłużonym osobom z powiatu mikołowskiego.
 4. Przyjęcie protokołu z sesji nr XLII/42/2021.
 5. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy:
  a) przedstawienie raportu o stanie gminy,  
  b) debata nad raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi miasta Mikołowa wotum zaufania.
 6. Wykonanie budżetu za 2020 rok:
  a) przedstawienie:
  1) sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
  2)  sprawozdania finansowego Gminy Mikołów za 2020 rok,
  3) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok,
  4) informacji o stanie mienia Gminy Mikołów,
  5) opinii komisji stałych rady,
  6) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej;
  b) podjęcie uchwał w sprawie:
  1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok,
  2) udzielenia absolutorium Burmistrzowi Mikołowa z tytułu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie na 2021 rok;
  b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2032;
  c) dotacji na prace konserwatorskie przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków;
  d) udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej (3.000,- zł);
  e) aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Mikołów;
  f) określenia średniej ceny paliwa w gminie Mikołów w roku szkolnym 2021/2022;
  g) ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
  h) sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych;
  i) uzupełnienia dokumentu „Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2016-2020 z perspektywą do 2022 roku”;
  j) zatwierdzenia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mikołów;
  k) zmiany uchwały nr XXXIX/354/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowalnych, z jakich mogą być wykonane;
  l) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;
  m) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na rok 2021 (1.636.877,- zł).
 8. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
 9. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje, zapytania i wnioski.
 12. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA

Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.