• projekt uchwały nr 52/2021  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej  w Mikołowie przy ul. Jana Pawła II 16
  • projekt uchwały nr 53/2021 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Gliwickiej
  • projekt uchwały nr 55/2021 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mikołów
  • projekt uchwały nr 56/2021 w sprawie zmian w budżecie na 2021 rok
  • projekt uchwaly nr 57/2021 w srawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej miasta Mikołowa na lata 20221-2032
  • projekt uchwały nr 58/2021 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2022
  • projekt uchwały nr 59/2021 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu gminy na dofinansowanie kosztów inwstycji polegającej na modernizacji systemów grzewczych
  • projekt uchwały nr 60/2021 w sprawie petycji o opinię Rady Miejskiej Mikołowa w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego
  • projekt uchwały nr 61/2021 w sprawie petycji o poparcie przez Radę Miejską Mikołowa Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego
  • projekt uchwały nr 62/2021 w sprawie skargi na działalność 21 dyrektorów mikołowskich przedszkoli, szkół podstawowych i zespołu szkolno-przedszkolnego