Nr MPZP

M_05

Nazwa planu

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa  obejmujący obszar w uchwale XLII/517/2001 RM Mikołowa z dnia 24.04.2001 r., znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie Mokrem

Nr uchwały Rady Miejskiej Mikołowa

XXV/347/2004 z dnia 31.08.2004 r.

Rejon

Mokre

Odniesienie do BIP

Informacje na temat planu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mikołów.

Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Nr 99 poz. 2812 z dnia 20.10.2004 r.

Status

obowiązujący