Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 730/321/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok