Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 642/233/20 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury, oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze