Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 652/243/20 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok