Mikołów, dnia 06.07.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Mikołowa Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 9 lipca 2020 roku na godz. 1600 XXVIII Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa.
Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany uchwały nr XXII/219/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów;
- zmiany uchwały nr XXII/220/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- uchylenia uchwały Nr XXII/221/2020 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 7 kwietnia 2020 r. o zmianie uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.