Zarządzenie Burmistrza Mikołowa nr 587/178/20  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków miasta Mikołowa na 2020 rok