Mikołów, dnia 09.06.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 10 czerwca 2020 roku na godz. 1600 XXVI Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie odpowiedzi na skargę Burmistrza Mikołowa na czynności Rady Miejskiej Mikołowa.
4. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.