Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że najbliższa sesja Rady Miejskiej Mikołowa odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2020 r. o godz. 16:00.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19, posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja obrad będzie dostępna na platformie YouTube na kanale Sesje Rady Miejskiej Mikołowa Rm.

Mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas obrad, zgodnie z §14 ust. 5 Statutu Miasta Mikołowa, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 32 32 48 511 bądź mailowo na adres rada@mikolow.eu.

Ze względów organizacyjnych, w miarę możliwości, chęć zabrania głosu prosimy zgłaszać do godz. 15:00 w dniu sesji.


Mikołów, dnia 16.04.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 21 kwietnia 2020 r. na godz. 1600  XXIII Sesję Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji nr XXII/2020.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu;
d) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi;
e) określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia ryczałtowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
f) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów 2020 roku;
g) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 3;
h) przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 4;
i) nadania nazwy „ul. Miętowa” w Mikołowie;
j) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami;
k) określenia zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych z tytuły oddania nieruchomości należących do Gminy Mikołów w najem lub dzierżawę przypadających Gminie Mikołów lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wobec pogorszenia płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych.
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Kamionka za 2019 rok.
6. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
7. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
10. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.