Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że najbliższa sesja Rady Miejskiej Mikołowa odbędzie się w dniu 7 kwietnia 2020 r. o godz. 17:00.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov 2 wywołującego chorobę COVID-19, posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Transmisja obrad będzie dostępna na platformie YouTube na kanale Sesje Rady Miejskiej Mikołowa Rm.

Mieszkańców, którzy chcieliby zabrać głos podczas obrad, zgodnie z §14 ust. 5 Statutu Miasta Mikołowa, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt pod numerem telefonu 32 32 48 511 bądź mailowo na adres rada@mikolow.eu.

Ze względów organizacyjnych, w miarę możliwości, chęć zabrania głosu prosimy zgłaszać do godz. 15:00 w dniu sesji.


Mikołów, dnia 3.04.2020 r.

RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 i 5 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506) w związku z art. 1 pkt 14 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia (Dz. U. z 2020 r., poz. 568) na wniosek Burmistrza Mikołowa z dnia 3.04.2020 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej zwołuje na dzień 7 kwietnia 2020 roku na godz. 1700 XXII Sesję – nadzwyczajną – Rady Miejskiej Mikołowa. Posiedzenie zostanie przeprowadzone w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XX/2020 oraz XXI/2020.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu (2.668,-zł);
d) udzielenia dotacji Szpitalowi św. Józefa Sp. z o.o. na zakup aparatu USG;
e) zmiany uchwały nr XVII/163/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 2 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania nagród dla uzdolnionych dzieci i młodzieży;
f) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mikołów;
g) określenia szczególnego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Mikołów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
h) zmiany uchwały nr XIX/363/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
i) odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Podleskiej w Mikołowie na dz. 2286/110, podlegającej na zwiększeniu ilości kondygnacji nadziemnych z trzech na cztery, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z lokalami użytkowymi i wbudowanym garażem podziemnym;
j) skargi na działalność Burmistrza Mikołowa;
k) zmian w statucie Młodzieżowej Rady Miejskiej Mikołowa.
5. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
6. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
9. Wolne głosy.
10. Zamknięcie sesji.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk-Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zaproszenie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania sesji.