Mikołów, dnia 27.01.2020 r.
RADA MIEJSKA MIKOŁOWA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Miejskiej, zwołuje na 4 lutego 2020 r. na godz. 1600 XIX Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się w budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Miarki 15.

Porządek obrad:
1.
Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji nr XVIII/2019.
4. Przyjęcie sprawozdań z działalności komisji Rady Miejskiej Mikołowa za 2019 rok.
5. Temat wiodący: dofinansowania ze środków zewnętrznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie na 2020 rok;
b) zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2031;
c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu na dofinansowanie organizacji izby wytrzeźwień;
d) ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy Mikołów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów;
e) zmiany uchwały Nr II/21/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od tych opłat, a także trybu ich pobierania;
f) szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości nagród sportowych Burmistrza Mikołowa;
g) warunków udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu mieszkaniowego;
h) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminach i miejscu składania deklaracji;
i) powołania komisji doraźnej do dokonania zniszczenia zgłoszeń kandydatów na ławników.
7. Informacje Przewodniczącej Rady Miejskiej Mikołowa.
8. Informacje Burmistrza Mikołowa, w tym sprawozdanie z realizacji uchwał.
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi Burmistrza na interpelacje.
11. Wolne głosy.

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
Katarzyna Syryjczyk – Słomska

Zgodnie z art. 25 pkt 3 w/w ustawy, niniejsze zawiadomienie stanowi dla radnych podstawę do uzyskania zwolnienia od pracy zawodowej na czas trwania Sesji.