Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Oświaty
pok. nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów,

Sprawę prowadzi
Wydział Oświaty
pokój nr 40, I piętro, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel. (32) 324 84 19, 324 84 18
e-mail: jaroslawa.bizon@mikolow.eu

Godziny urzędowania
poniedziałek od 7:00 do 16:00
od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00
piątek od 7:00 do 14:00

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Zgodnie z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148) dofinansowanie kosztów kształcenia przysługuje pracodawcy, który zawarł umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Mikołowa, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Mikołowa, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1148)
2. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018 r. poz. 362 z późn. zm.)
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010)
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622 z późn. zm.)
6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.2010.53.311 z późn. zm.)
7. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 s. 1).
8. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z dnia 20 marca 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 350)
9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 roku w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób niemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum, oraz osób niemających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1808 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2. Załączniki do wniosku potwierdzone  za zgodność z oryginałem:
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną  u pracodawcy,
- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej  u pracodawcy,
- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,
- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy
- aktualny wydruk z CEIDG lub odpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,
- kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
- wypełniony formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega  się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
- oświadczenie o poniesionych kosztach.

Opłaty

Nie podlega opłacie.

Sposób załatwienia sprawy

1. Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania egzaminu przez młodocianego pracownika.
2. Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
3. W przypadku wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia kilku młodocianych pracowników na każdego młodocianego pracownika należy złożyć odrębny wniosek z kompletem załączników.

Termin załatwienia sprawy

W ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Sposób przekazania informacji o sprawie

Doręczenie przez pocztę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Mikołowa w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.