- projekt uchwały nr 33/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 38/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie Rynek 13

- projekt uchwały nr 39/2019 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja

- projekt uchwały nr 40/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Spółdzielczej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 41/2019 w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Miasta Mikołów oraz trybu postępowania w sprawach udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

- projekt uchwały nr 42/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Zamkowej w Mikołowie

- projekt uchwały nr 43/2019 w sprawie poparcia apelu Starosty oraz Wójtów i Burmistrzów Powiatu Mikołowskiego

- projekt uchwały nr 44/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 45/2019 w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

- informacje dot. oświaty w Mikołowie w roku szkolnym 2018/2019

- sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie

- projekt uchwały nr 46/2019 w sprawie uchylenia załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019 i wprowadzenia skorygowanego załącznika nr 1 uchwały nr VII/58/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2019

- projekt uchwały nr 47/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- sprawozdanie z działalności Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie za 2018 rok

- projekt uchwały nr 48/2019 w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady Dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 49/2019 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 50/2019 w sprawie skargi na Burmistrza Mikołowa

- projekt uchwały nr 51/2019 w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030