- projekt uchwały nr 26/2019 w sprawie zarządzenia wyborów oraz określenia liczby radnych w wyborach do Rady dzielnicy Kamionka będącej jednostką pomocniczą gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 28/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mikołów w 2019 roku

- projekt uchwały nr 29/2019 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych przy ul. Elsnera - teren nr 1, przy ul. Oświęcimskiej - teren nr 2, przy ul. Młyńskiej - teren nr 3 w Mikołowie

- projekt uchwały nr 30/2019 w sprawie zasad zwrotu wydatków dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

- projekt uchwały nr 31/2019 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Mikołów oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych

- projekt uchwały nr 32/2019 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

- projekt uchwały nr 33/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 34/2019 w sprawie ustalenia zasad budżetu obywatelskiego na rok 2020

- projekt uchwały nr 35/2019 w sprawie zmian w budżecie na 2019 rok

- projekt uchwały nr 37/2019 w sprawie zmian w  wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2030

- projekt uchwały nr 36/2019 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi na uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołów, określanego jako Gniotek