Miejsce złożenia dokumentów

Biuro Podawcze
pok. nr 1, parter, Rynek 16, 43-190 Mikołów

Godziny urzędowania

poniedziałek od 7.30 do 17.00
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30
piątek 7.30 do 14.00

Sprawę prowadzi

Wydział Gospodarki Mieniem
pok. nr 16, Rynek 16, 43-190 Mikołów
tel.: 32 324 85 66, 32 324 85 61
e-mail:
gospodarka.nieruchomosciami@mikolow.eu

Kogo dotyczy

Użytkownicy wieczyści:

 • gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi
 • właściciele lokali mieszkalnych w domach wielorodzinnych posiadający status odrębnej własności lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu
 • spółdzielnie mieszkaniowe
 • osoby prawne posiadające tego typu nieruchomości.

Termin załatwienia sprawy

Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach, jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości tj.:

 • w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Opłaty

 1. Opłaty za przekształcenie będą wnoszone przez okres 20 lat od dnia przekształcenia.
  Opłata roczna za przekształcenie stanowi kwotę dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu. Jeżeli opłata roczna podlegała aktualizacji, to opłata za przekształcenie będzie równa opłacie, która jest należna w trzecim roku od aktualizacji.
  W sytuacji niezakończonych postępowań dotyczących aktualizacji opłat rocznych należy wnosić opłaty według dotychczasowej wysokości, a po ich zakończeniu ewentualnie będzie zachodziła konieczność dopłaty.
 2. Właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa).

Tryb odwoławczy

Jeżeli właściciel nie zgadza się w zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć w terminie do 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Dodatkowe informacje

 1. W sprawach ustalenia opłat przekształceniowych stosuje się przepisy pomocy publicznej. Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień wydania zaświadczenia o przekształceniu.
 2. W przypadku, gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis (równowartość 200 000,00 euro w ciągu 3 lat), stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji.
 3. Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przekształceniowej przez okres dłuższy niż 20 lat, tj. odpowiednio:
  a) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 1%,
  b) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 2%,
  c) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego wynosiła 3%.
 4. W przypadku złożenia przez przedsiębiorcę oświadczenia, o którym mowa wyżej przepisy o pomocy publicznej nie mają zastosowania.