Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

 Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektora w Biurze Burmistrzów Urzędu Miasta Mikołów
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy  po rozstrzygnięciu wyniku naboru
.

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie średnie lub wyższe (preferowane administracja lub pokrewne),
3. staż pracy co najmniej 2 lata przy wykształceniu wyższym lub 3 lata przy wykształceniu średnim,
4. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
5. nieposzlakowana opinia,
6. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. dyspozycyjność,
8. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
9. znajomość przepisów z zakresu:
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- ustawy o samorządzie gminnym,
- ustawy o pracownikach samorządowych,
- znajomość archiwizacji dokumentów z zastosowaniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
- praktyczna umiejętność obsługi komputera ( w tym znajomość pakietu MS Office – Word, Excel),
- praktyczna znajomość pracy w programie elektronicznego obiegu dokumentów,
10. rzetelność, odpowiedzialność, umiejętność pracy pod presją czasu.


II. Dodatkowe:

1. znajomość struktury organizacyjnej Gminy Mikołów z zakresu działania komórek organizacyjnych oraz jednostek organizacyjnych Gminy,
2. co najmniej 6 miesięczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
3. komunikatywność, dobra organizacja pracy, punktualność.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przyjmowanie podań i wniosków mieszkańców,
2. prowadzenie kancelarii i informacji ogólnej, w tym: przyjmowanie korespondencji doręczanej osobiście, przez pocztę i firmy kurierskie, przyjmowanie i wysyłanie faksów oraz poczty elektronicznej, korespondencji wpływającej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą,
3. rozdział korespondencji na odpowiednie referaty/biura Urzędu Miasta.
4. rejestracja korespondencji wpływającej do Urzędu – system Proton,
5. wydawanie druków urzędowych,
6. współpraca z innymi komórkami i jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta,
7. wydawanie materiałów promocyjnych,
8. wykonywanie innych zadań służbowych zleconych przez przełożonych,
9. pełnienie zastępstw wg wskazań przełożonych .

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 16,
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
6. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
7. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu październiku 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia świadectwa lub dyplomu ukończenia szkoły średniej/studiów,
2. świadectwa pracy, zaświadczenia dokumentujące staż pracy (2 lata przy wykształceniu wyższym, 3 lata w przypadku wykształcenia średniego)
3. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
4. CV,
5. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy w administracji (jeżeli kandydat pracował lub pracuje i taki dokument posiada),
7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na  oferowanym stanowisku,
9. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
10. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
11. kopie innych  dokumentów o posiadanych kwalifikacjach,  jeżeli kandydat  takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zmianami),
13. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
14. oświadczenie o zapoznaniu się z „Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie ,,Oferta na stanowisko podinspektora w Biurze Burmistrzów Urzędu Miasta Mikołów".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 23.11.2018 r. do dnia 06.12.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.