Burmistrz Mikołowa
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora/podinspektora
w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych
- Referacie Utrzymania Infrastruktury Komunalnej.
Praca od dnia 1 stycznia 2019 roku w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Wymagania

I. Niezbędne:

1. obywatelstwo polskie,
2. wykształcenie elektryczne: wyższe lub średnie techniczne o profilu elektrycznym,
3. uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno–pomiarowym, dla następujących urządzeń, instalacji i sieci:
- urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1,0kV,
- urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1,0 kV do 20 kV,
- urządzenia elektrotermiczne,
- sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego,
- aparatura kontrolno–pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń do w/w urządzeń i instalacji,
Zakres prac kontrolno–pomiarowych z pomiarami ochrony przeciwporażeniowej
i odgromowej.
4. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)
5. co najmniej 3-letni staż pracy w branży elektrycznej (co najmniej 5 letni w przypadku
 wykształcenia średniego) - pełnienia funkcji inspektora nadzoru,
6. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
7. nieposzlakowana opinia,
8. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
10. dyspozycyjność,
11. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
12. czynne prawo jazdy kategorii B i posiadanie samochodu osobowego z możliwością wykorzystania go do celów służbowych pracodawcy,
13. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
14. znajomość przepisów prawa budowlanego,
15. umiejętność czytania dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi obowiązkami.

II. Dodatkowe:

1. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych uprawniające do projektowania , zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.),
2. umiejętność kosztorysowania w programie ,,NORMA” i weryfikacja kosztorysów robót elektrycznych,
3. biegła umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego i internetu,
4. umiejętność organizacji pracy własnej i dbałość o wysoką jakość wykonywanej pracy,
5. znajomość aktów prawnych:
a) ustawy Prawo budowlane,
b) ustawy Prawo energetyczne,
6. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, systematyczność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
7. umiejętność właściwej interpretacji aktów prawnych i redagowania pism urzędowych,
8. umiejętność analitycznego i syntetycznego przedstawiania zagadnień zarówno w formie ustnej, jak też pisemnej.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. udział w przygotowaniu dokumentacji dot. inwestycji i remontów w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
2. pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ramach umów zawartych z wykonawcami robót,
3. planowanie, nadzorowanie, rozliczanie i odbiór inwestycji i remontów sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,
4. przygotowanie i weryfikacja przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich robót elektrycznych i elektroenergetycznych,
5. nadzór i konserwacja oświetlenia ulicznego eksploatowanego przez Gminę Mikołów,
6. współpraca z jednostkami wykonującymi dokumentację projektową (budowlano-wykonawczą) wraz ze sprawdzeniem jej zgodności z wymaganiami oraz przepisami szczegółowymi dotyczącymi danej inwestycji i jej odbiorem,
7. przygotowanie materiałów do przetargów, umów, uzgodnień dokumentacji w powierzonym zakresie,
8. sprawdzanie i weryfikacja faktur za energię elektryczną oraz wykonane prace elektryczne i elektroenergetyczne,
9. współdziałanie z odpowiednimi komórkami i jednostkami Urzędu Miasta w zakresie ustalonym przez przełożonych.

IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:

1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta, Rynek 20 (praca administracyjno–biurowa) oraz praca w terenie (na obszarze Gminy Mikołów),
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
4. praca przy monitorze ekranowym,
5. kierowanie samochodem prywatnym do celów służbowych pracodawcy w oparciu
o zawartą umowę,
6. możliwość uczestniczenia w szkoleniach dotyczących zadań na zajmowanym stanowisku,
7. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia - zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
8. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ).

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu wrześniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. kserokopia dyplomu lub świadectwa ukończenia szkoły elektrycznej: wyższej lub średniej technicznej,
2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
3. CV,
4. list motywacyjny zawierający między innymi informację o doświadczeniu zawodowym związanym z zakresem zadań na oferowanym stanowisku,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy w branży elektrycznej w przypadku posiadania wykształcenia wyższego lub co najmniej 5-letni w przypadku wykształcenia średniego. Dokumentami potwierdzającymi są: świadectwa pracy, zaświadczenia, zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej itp. - wydane przez właściwe instytucje.
6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
8. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
9. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
10. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach- jeżeli kandydat takie posiada (uprawnienia budowlane, kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
11. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji (Dz. U. z 2018 r. poz.1000 z późn. zmianami),
12. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
13. oświadczenie o zapoznaniu się z ,,Informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie
,,Oferta na stanowisko
inspektora/podinspektora w Wydziale Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury i Usług Komunalnych - Referat Utrzymania Infrastruktury Komunalnej".

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 24.10.2018 r. do dnia 5.11.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI, a kandydat nie będzie spełniał wymagań formalnych zamieszczonych w ogłoszeniu - jego oferta nie zostanie rozpatrzona.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta pod numerem (32) 3248410.