Informacja o wyniku naboru została usunięta ze względu na spełnienie minimalnego terminu publikacji, który wynosi trzy miesiące (art. 15 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r.), osiągnięcie celu przetwarzania oraz zasadę ograniczonego przechowywania (art. 5 ust 1 lit. e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)).

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Biurze Rozwoju Systemów Informatycznych
w Urzędzie Miasta Mikołów
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy po rozstrzygnięciu wyniku naboru.Wymagania

I. Niezbędne:
1. wykształcenie wyższe preferowany kierunek geografia, systemy informacji geograficznej,
systemy informacji przestrzennej,
2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych,
3. nieposzlakowana opinia,
4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
6. znajomość ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994), ustawy o infrastrukturze
informacji przestrzennej ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1472)
7. praktyczna znajomość zasad funkcjonowania systemów informacji przestrzennej,
8. praktyczna znajomość obsługi systemów QGIS, ARCGIS,

II Dodatkowe:
1. doświadczenie zawodowe w wykonywaniu zadań związanych z zakresem obowiązków określonych
w punkcie III ( poparte zaświadczeniami ).
2. doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,
3. doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
4. umiejętność pracy w zespole,
5. zdolności organizacyjne, sumienność, samodzielność,
6. znajomość topografii terenu powiatu mikołowskiego.III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1. prace związane z utrzymaniem trwałości projektu „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania
gminami powiatu mikołowskiego i powiatem mikołowskim w oparciu o system informacji o terenie
(GIS)” w ramach Programu Rozwoju Subregionu Centralnego Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 oraz rozwojem powstałego systemu w szczególności:
a) pomoc merytoryczna pracownikom urzędu w obsłudze systemu informacji o terenie - merytoryczne
wsparcie,
b) opracowywanie analiz i zestawień na bazie danych przetwarzanych w systemie oraz przygotowywanie
wydruków,
c) tworzenie nowych warstw i modułów,
d) rozwiązywania bieżących problemów dotyczących systemu, obsługa portalu serwisowego celem
rejestracji zgłoszeń dotyczących systemu GIS,
e) bieżąca współpraca z Partnerami Projektu – Gminami Powiatu Mikołowskiego i Powiatem
Mikołowskim
2. współudział w realizacji nowych wdrożeń systemów informatycznych dofinansowanych ze środków
zewnętrznych w zakresie przygotowywania dokumentacji przetargowych oraz współudziału w realizacji
przedsięwzięcia,
3. inne zadania zlecone przez przełożonych

1IV. Informacja o warunkach zatrudnienia:
1. miejsce pracy: budynek Urzędu Miasta Rynek 16
2. praca na jedną zmianę w pełnym wymiarze czasu pracy,
3. pierwsza umowa o pracę na czas określony
4. obiekt nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo
5. praca przy monitorze ekranowym,
6. możliwość uczestniczenia w szkoleniach,
7. kandydat, który zostanie zatrudniony jest zobowiązany do doręczenia pracodawcy w ciągu 7 dni od dnia zatrudnienia- zaświadczenia o niekaralności z Ministerstwa Sprawiedliwości Krajowy Rejestr Karny,
8. konieczność odbycia służby przygotowawczej zgodnie z art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 1 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j Dz.U. z 2018 r. poz. 1260).V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu sierpniu 2018 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej był niższy niż
6% .VI. Wymagane dokumenty:
1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
2. kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy,
3. CV,
4. list motywacyjny,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na oferowanym stanowisku,
7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
8. oświadczenie o prowadzeniu lub nie prowadzeniu działalności gospodarczej,
9. kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, jeżeli kandydat takie posiada (kopie dokumentów z odbytych szkoleń),
10. oświadczenie o zapoznaniu się z „informacją dla kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Mikołów o przetwarzaniu danych osobowych”
11. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia o których mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy
o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Dokumenty można przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta Mikołów, 43-190 Mikołów, Rynek 16 lub składać w Urzędzie Miasta Mikołów, pokój nr 1 (Biuro Podawcze). Oferty przesyłane pocztą i składane w Urzędzie Miasta muszą zawierać dopisek na kopercie "Oferta na stanowisko podinspektora w Biurze Rozwoju Systemów Informatycznych w Urzędzie Miasta Mikołów" .

Termin składania i przesyłania ofert od dnia 14.09.2018 r. do dnia 25.09.2018 r. (decyduje data wpływu dokumentów aplikacyjnych do Urzędu Miasta Mikołów).

Oferty, które wpłyną po terminie do Urzędu Miasta będą nieczytelne lub nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów określonych w punkcie VI nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania, będą informowani telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby, których oferty nie będą spełniały wymagań zawartych w ogłoszeniu nie będą powiadamiane, natomiast będą mogły uzyskać telefoniczną informację w tej sprawie. Informacje związane z procedurą naboru udzielane będą w dniach
i godzinach pracy Urzędu Miasta po numerem (32) 3248410.