- sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa za 2017 rok

- informacja o stanie mienia gminy Mikołów za 2017 rok

- zarządzenie Burmistrza Mikołowa w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania finansowego Gminy Mikołów i rocznych sprawozdań finansowych samorządowych instytucji kultury za 2017 rok

- projekt uchwały nr 56/2018 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Słonecznej

- informacja dot. zadań opiekuńczych realizowanych przez Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka w Mikołowie

- informacja dot. tematu ochrony środowiska i przyrody

- projekt uchwały nr 59/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś

- projekt uchwały nr 60/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków

- projekt uchwały nr 61/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre

- projekt uchwały nr 62/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy

- projekt uchwały nr 63/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice

- informacja Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie dot. oświaty

- projekt uchwały nr 64/2018 w sprawie dopłat do 1 m3 wody i 1m3 odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mikołów

- projekt uchwały nr 65/2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

- projekt uchwały nr 66/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 67/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 68/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2028

- sprawozdanie z działalności statutowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w 2017 roku

- sprawozdanie finansowe Śląskiego Ogrodu Botanicznego za 2017 rok,

-  projekty realizowane przez Śląski Ogród Botaniczny