- projekt uchwały nr 38/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Borowa Wieś

- projekt uchwały nr 39/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Bujaków

- projekt uchwały nr 40/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Mokre

- projekt uchwały nr 41/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Paniowy

- projekt uchwały nr 42/2018 w sprawie przyjęcia Statutu sołectwa Śmiłowice 

- sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie za 2017 rok

- sprawozdanie sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok

- sprawozdanie sporządzone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie z realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Mikołów za 2017 rok

- projekt uchwały nr 43/2018 w sprawie wystąpienia do Państwowej Komisji Wyborczej o zmianę właściwości terytorialnej Komisarza Wyborczego dla terenu Miasta Mikołów

- projekt uchwały nr 44/2018 w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

- projekt uchwały nr 45/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/748/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Mikołów dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla niepublicznych przedszkoli oraz dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Mikołów, trybu kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystania

- projekt uchwały nr 46/2018 w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

- projekt uchwały nr 47/2018 w sprawie zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołowa"

- projekt uchwały nr 48/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/444/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Mokre

- projekt uchwały nr 49/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/446/2005 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 11.01.2005 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Śmiłowice

- projekt uchwały nr 50/2018 w sprawie finansowego wsparcia Policji

- projekt uchwały nr 51/2018 w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mikołów Programu "Mikołów - dla Seniorów

- projekt uchwały nr 53/2018 w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok

- projekt uchwały nr 54/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mikołowskiemu

- projekt uchwały nr 55/2018 w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028

- projekt uchwały nr 57/2018 w sprawie zmiany uchwały nr XLI/764/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Miasta Mikołowa na stałe obwody głosowania

- projekt uchwały nr 58/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XL/754/2018 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyznania dotacji z budżet gminy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie