WYKAZ I WYNIKI KONTROLI PRZEPROWADZONYCH W URZĘDZIE MIASTA MIKOŁÓW W ROKU 2017

 

 

L.p.

 

Podmiot kontrolujący

 

Temat (przedmiot) kontroli

 

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział w Rybniku

Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia społeczne i innych składek pobieranych przez ZUS. Realizacja obowiązku zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń i dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość                      i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne                 i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. Ustalenia kontroli przedstawiono                           w „Protokole kontroli” (Protokół kontroli nie podlega publikacji ze względu na ochronę zawartych w nim danych osobowych. Na podstawie wyników kontroli i wobec niestwierdzenia istotnych nieprawidłowości kontrolujący nie skierował do Urzędu Miasta Mikołów wystąpienia pokontrolnego z zaleceniami pokontrolnymi).

2.

Starostwo Powiatowe w Mikołowie

Kontrola realizacji zadań z zakresu Obrony Cywilnej. Ustalenia kontroli przedstawiono w „Protokole kontroli”.

3.

Śląski Urząd Wojewódzki

Kontrola wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przekazanej w 2013 roku na realizację projektu pn. „Moja bezpieczna szkoła”                  w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości                           i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Ustalenia kontroli przedstawiono w „Wystąpieniu pokontrolnym”.