Zarządzenie Burmistrza nr 1470/352/17 w sprawie określenia sposobu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, poprzedzającej planowanie kontroli przedsiębiorców