Zarządzenie Burmistrza nr 1398/280/17 w sprawie zmian w  planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok