Adres: ul. Karola Miarki 5, 43-190 Mikołów

Dyrektor: Bożena Holeczek

Dane kontaktowe:

tel.: 32 322 00 63
e-mail: bibliotekamikolow@op.pl

strona www: www.bibliotekamikolow.pl
strona BIP: https://mbpmikolow.bip.net.pl

Czynna:
od poniedziałku do piątku od 8.30 do 18.30
pierwsza sobota miesiąca od 8.00 do 15.00

Miejska Biblioteka Publiczna jest instytucją kultury gminy Mikołów, wpisaną do Księgi Rejestrowej instytucji kultury w Mikołowie pod nr 2/92, zgodnie z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 17 lutego 1992 roku. Biblioteka jest samorządową instytucją upowszechniania kultury, wchodzącą w skład ogólnopolskiej sieci bibliotecznej. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, informacyjnych i kulturalnych społeczności miasta. Jednostka ta posiada osobowość prawną i jest finansowana z budżetu miasta, dochodów własnych oraz innych źródeł i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach obowiązujących instytucje kultury.

Biblioteką kieruje i zarządza dyrektor, który reprezentuje placówkę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny. Organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Biblioteki jest Kolegium. Biblioteka prowadzi wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

W skład Biblioteki wchodzą:

 • Biblioteka Centralna w Mikołowie ul. K. Miarki 5,
 • Filia nr 1 w Mokrem ul. Miodowa 2,
 • Filia nr 2 w Paniowach ul. Wolności 10,
 • Filia nr 3 w Bujakowie ul. Górka 60,
 • Filia nr 4 Reta ul. Skalna 12,
 • Filia nr 6 w Borowej Wsi ul. Gliwicka 367,
 • Filia nr 7 w Śmiłowicach ul. Gliwicka 102,
 • Punkt Biblioteczny przy Szpitalu Powiatowym.

Zakres obowiązków i kompetencji dyrektora oraz kolegium, a także szczegółowa struktura organizacyjna Miejskiej Biblioteki Publicznej określone są w regulaminie organizacyjnym, nadanym przez dyrektora placówki po zasięgnięciu opinii gminy Mikołów, działających w niej organizacji związkowych i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.

Do podstawowych zadań biblioteki należy:

 • gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu,
 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej na terenie miasta,
 • udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczania na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem potrzeb wszystkich mieszkańców miasta, także chorych i niepełnosprawnych,
 • organizowanie różnego typu imprez popularyzujących wiedzę, kulturę, książkę i czytelnictwo,
 • współdziałanie z bibliotekami wchodzącymi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,
 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, z instytucjami upowszechniania kultury, organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie rozwijania i zaspokajania kulturalnych i oświatowych potrzeb społeczeństwa,
 • doskonalenie zawodowe pracowników Biblioteki,
 • doskonalenie form i metod obsługi użytkowników Biblioteki poprzez wykorzystywanie nowych możliwości technicznych w tej dziedzinie.