Adres: ul. Bernarda Krawczyka 16, 43-190 Mikołów

Kierownik: Daniel Melerowicz

Dane kontaktowe:

tel. 32 738 11 55
e-mail:  kontakt@cis.mikolow.eu

strona www: www.cis.mikolow.eu
strona BIP: https://cismikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 700 do 1500

Centrum Integracji Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy Mikołów, działającą w formie jednostki budżetowej od 31 grudnia 2010 roku, która powstała w wyniku przekształcenia gospodarstwa pomocniczego, powołanego z dniem 1 lipca 2005 roku zarządzeniem nr 95/249/2005 burmistrza Mikołowa z dnia 24 czerwca 2005 roku. Bezpośredni nadzór i kontrolę nad jej działalnością sprawuje burmistrz Mikołowa. Przedmiotem działania jednostki jest realizacja zadań ustawowych określonych w jej statucie. Usługi Centrum Integracji Społecznej skierowane są dla osób, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie, własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym i społeczno-rodzinnym.

Jednostką kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz kierownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę przez burmistrza miasta. Kierownik jednostki wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób w niej zatrudnionych. Zakres obowiązków i kompetencji kierownika oraz szczegółowa struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej określone są w Regulaminie organizacyjnym.

Podstawowym zadaniem Centrum Integracji Społecznej jest realizowanie programu zatrudnienia socjalnego, umożliwiającego walkę z ubóstwem wynikającym z długoletniego pozostawania bez pracy, które w konsekwencji prowadzi do zjawisk patologicznych. Zadania realizowane są przez:

  • reintegrację zawodową, czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach centrum, zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy,
  • reintegrację społeczną czyli odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach centrum, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
  • umożliwienie zatrudnienia wspieranego, czyli udzielenie pomocy osobie uczestniczącej w zajęciach w centrum w podjęciu pracy na podstawie stosunku pracy lub ewentualnie w podjęciu działalności gospodarczej.

Centrum Integracji Społecznej realizuje funkcje:

  • wychowawcze - rozumiane jako aktywność w sferze socjalizacji,
  • ochronne - rozumiane jako zapewnienie odpowiednich warunków pracy, czasu pracy, wyżywienia oraz świadczeń integracyjnych,
  • ekonomiczne - rozumiane jako działalność o charakterze produkcyjnym, handlowym lub usługowym,
  • edukacyjne - rozumiane jako działania szeroko pojętej reorientacji zawodowej,
  • terapeutyczne - rozumiane jako eliminowanie psychologiczno - społecznych dysfunkcji.