Adres: ul. Konstytucji 3 Maja 12, 43-190 Mikołów

Kierownik: Przemysław Sawaryn

Dane kontaktowe:

tel.: 32 226 00 90
e-mail: sekretariat@ddp.mikolow.eu

adres www: http://ddp.mikolow.eu/
adres BIP: https://ddpmikolow.bip.net.pl

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00

Dzienny Dom Pomocy jest jednostką budżetową i działa jako jednostka organizacyjna miasta Mikołów. Prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem miasta na zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych, a środki finansowe uzyskuje z dotacji z budżetu miasta oraz innych dochodów przewidzianych prawem. Mienie Dziennego Domu Pomocy stanowią środki trwałe, środki obrotowe oraz wartości niematerialne niezbędne do prowadzenia działalności statutowej.

Pracą ośrodka kieruje kierownik, który nim zarządza oraz ustala organizację wewnętrzną i reprezentuje jednostkę na zewnątrz, sprawuje nadzór nad powierzonym majątkiem oraz tworzy warunki do realizacji zadań statutowych poprzez właściwe gospodarowanie środkami określonymi w planie finansowym. Szczegółowe zasady i tryb działania Dziennego Domu Pomocy określa regulamin organizacyjny.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej jako zadania własne gminy. W szczególności do zadań tych należy:

  • zapewnienie pensjonariuszom dziennego pobytu bez noclegów wraz z wyżywieniem (śniadanie, obiad),
  • zapewnienie jednego gorącego posiłku osobom, które nie korzystają z dziennego pobytu,
  • zapewnienie dostępu do kultury i rekreacji,
  • zapewnienie podstawowych świadczeń opiekuńczych oraz w zakresie higieny osobistej,
  • organizowanie zajęć w ramach terapii służącej do utrzymania sprawności psychofizycznej zgodnie z wiekiem i możliwościami placówki,
  • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów
  • zapewnienie opieki medycznej.