Ogłoszenie nr 81928 - 2017 z dnia 2017-05-11 r.
Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ulicy Kościuszki w Mikołowie-Kamionce
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32337-2017 z 27.02.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 40687-2017 z 10.03.2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 323 248 500, faks 323 248 400, e-mail sez@mikolow.eu
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ulicy Kościuszki w Mikołowie-Kamionce
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
PN-11/2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zaprojektowanie i wykonanie placu zabaw jako miejsce rodzinnego spędzania czasu przy ulicy Kościuszki w Mikołowie-Kamionce 1. Zamówienie obejmuje: 1.1. MODUŁ 1, którego realizacja jest pewna: 1) wykonanie dokumentacji projektowej placu zabaw zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym, 2) zgłoszenie wniosku do organu administracji architektoniczno-budowlanej w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia inwestycyjnego, 3) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z montażem urządzeń (wyposażenie i forma urządzeń ma być dostosowana do warunków otoczenia) oraz nawierzchni bezpiecznej i uzupełnieniem elementów zieleni, 4) dostawa i montaż urządzeń zabawowych i elementów małej architektury, tj.: a) 1 urządzenia na plac zabaw – składającego się z minimum: 2 huśtawek wahadłowych, 2 zjeżdżalni, 2 drabinek, 3 podestów, w tym jednego zadaszonego, 2 mostków linowych, wejścia w postaci ścianki wspinaczkowej, b) 2 ławek z oparciem, c) 1 kosza na śmieci, d) 1 tablicy informacyjnej z regulaminem, 5. wykonanie: a) niwelacji terenu, korytowania, podbudowy i nawierzchni bezpiecznej piaszczystej amortyzującej upadki wraz z miękkimi obrzeżami – o powierzchni nie mniejszej niż 236m2, b) niwelacji terenu, korytowania, podbudowy i nawierzchni chodnika z kostki betonowej szarej gr. 6cm i obrzeży betonowych – o powierzchni nie mniejszej niż 34m2, c) ogrodzenia niskiego panelowego z podmurówką, bramą oraz furtką o łącznej długości ok. 80mb, d) 1 latarni ulicznej na fundamencie, z oprawami LED wraz z doprowadzeniem zasilania, e) prac związanych z przylegającą zielenią, tj. miejscowe uzupełnienie ziemi humusowej z trawnikiem, zabezpieczeniem istniejących nasadzeń, wykonaniem (uzupełnieniem i pielęgnacją) nawierzchni bezpiecznej trawiastej o powierzchni nie mniejszej niż 180m2. Dokumentacja projektowa ma być opracowana na podstawie załączonej koncepcji opracowanej przez autora wniosku do budżetu obywatelskiego, z wykorzystaniem informacji zawartych w załączonym programie funkcjonalno-użytkowym. Wszelkie zmiany tej koncepcji wymagają pisemnej akceptacji. 1.2. MODUŁ 2, który stanowi opcję: 1) wykonanie ok. 20 mb niskiego ogrodzenia, w sposób, który odbiega od propozycji autora wniosku do budżetu obywatelskiego, a który pozwoli ogrodzić łącznie istniejącą siłownię zewnętrzną oraz wykonywany plac zabaw, 2) wydzielenie na nawierzchni piaszczystej 1 piaskownicy z siedziskami wykonanymi z HDPE, z piaskiem atestowanym. Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212140-9
Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 71220000-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT55277.32
WalutaPN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JOKO Jolanta Kozłowska,  joko.firma@wp.pl,  ul. Iwaszkiewicza 26/2,  55-200,  Oława,  kraj/woj. dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 111930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97785.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 140404.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.