Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161831-2016 z dnia 2016-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie. Zakres: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej -projektu budowlano - wykonawczego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z zapisem w...
Termin składania ofert: 2016-08-12

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 189609 - 2016; data zamieszczenia: 26.08.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 161831 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia ulicy Świerkowej i terenu Szkoły Podstawowej nr 4 w Mikołowie. Zakres: 1. Wykonanie dokumentacji projektowej -projektu budowlano - wykonawczego w 5 egzemplarzach w wersji papierowej wraz z zapisem w formie elektronicznej w formacie PDF z wykorzystaniem map do celów projektowych uzyskanych przez wykonawcę, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w wersji papierowej w 2 egzemplarzach wraz z formą elektroniczną, dokonanie niezbędnych uzgodnień w tym wystąpienie do Przedsiębiorstwa Energetycznego o wydanie warunków zasilania z istniejących słupów poprzez rozłącznik, 2. Zgłoszenie robót zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, 3. Wykonanie robót budowlanych na podstawie wykonanych projektów, Szczegółowe wytyczne zawarto w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik do siwz.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 74.23.20.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 40000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ