Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 81786-2016 z dnia 2016-04-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mikołów
Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 Siłownia pod chmurką w zakresie obejmującym wykonanie: 1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: 1.1....
Termin składania ofert: 2016-05-02

Mikołów: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 Siłownia pod chmurką
Numer ogłoszenia: 59441 - 2016; data zamieszczenia: 30.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 81786 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, woj. śląskie, tel. 32 3248500, faks 32 3248400.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 Siłownia pod chmurką.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie siłowni zewnętrznej na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 Siłownia pod chmurką w zakresie obejmującym wykonanie: 1. Moduł 1, którego realizacja jest pewna: 1.1. Zaprojektowanie, przygotowanie dokumentów i dokonanie zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w Mikołowie na realizację zamierzenia . 1.2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej na powierzchni minimum 78 m2. 1.3. Dostawę i montaż fabrycznie nowych urządzeń treningowych do ćwiczeń, przeznaczonych do instalacji i użytkowania na dworze. Wykaz urządzeń do ćwiczeń: - orbitrek - wahadło podwójne - piechur/biegacz podwójny - prasa nożna - narciarz - podwójny wioślarz + pylon - tablica informacyjna. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego. 2. Moduł 2, który stanowi opcję: Dostawa i montaż obiektów małej architektury na działce nr 1242/120 w Mikołowie Borowej Wsi przy ul. Równoległej 2 - kosza na śmieci - stojaka na rowery min. 3 stanowiskowego. - ławki parkowej metalowej z siedziskiem i oparciem z tworzywa sztucznego dla min. 3 osób Realizacja tego modułu będzie uzależniona od możliwości finansowych Zamawiającego i stanowi dyskrecjonalne uprawnienie Zamawiającego. Szczegółowe rozwiązania wg programu funkcjonalno-użytkowego Dostarczone wyposażenie modułu 1 i 2 musi być nowe...

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.40-9, 45.23.32.00-1, 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 45418,70 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ